Malayalam Bible (Biblica)

Malayalam Bible (Biblica)
Malayalam Bible (Biblica)

Malayalam Bible (Biblica)

വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, സമകാലിക മലയാളവിവർത്തനം Malayalam Contemporary Version by Biblica


Reviews
16.67%
0.00%
0.00%
16.67%
66.67%
★★
★★★
★★★★
★★★★★
1 rates
0 rates
0 rates
1 rates
4 rates
Comments
Munnemma Yambakam
Munnemma Yambakam ★★★★★
"V Nice App Hu. Easy To Install"
A Google user
A Google user ★★★★★
"New translation is good. Bible reading plan is also good."
Babu George
Babu George ★★★★
"Nice application. Simple translation. Missing old testament and psalms"
Version: 6.0.7
Boban Thomas
Boban Thomas ★★★★★
"ഈശോ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ"
Version: 5.1.1
mary fifiya
mary fifiya ★★★★★
"Really a good application, love it !!"
Version: 6.0.7
anto jino
anto jino ★★★★
"Good Daily morning automatic notification is coming. Before it was not there. Now its good"
Version: 5.1.6
A Google user
A Google user ★★★★★
"Best Bible app in Malayalam."
A Google user
A Google user ★★★★★
"will you add old testament also.. please replay"
Version: 1.0.3
Kunjummen Philipose
Kunjummen Philipose ★★★★★
"Very good excelend"
Version: 5.1.1
Ancy Varghese
Ancy Varghese ★★★★★
"It`s very blessing app.. Every morning I get delicious bread from heaven...Tnku jesus"
Version: 5.1.6
BIJU JOHN
BIJU JOHN ★★★★★
"മനോഹരം, വായിക്കാൻ സുഗമം , അർത്ഥവത്തായ നൂതന പരിഭാഷ, പഴയനിയമം വേഗം ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു"
Version: 5.1.5
Basil Yohannan
Basil Yohannan ★★★★★
"Wonderful experience. easy to read"
Sam Thomas
Sam Thomas
"Most people downloading Malayalam Bible belong to old generation. They need old KJV. New version is not useful as primary bible. I sadly uninstalled the app."
Sojan K Thomas
Sojan K Thomas ★★
"Most of the days the same verses are repeated. Why don`t you provide the verses on its chronological order so that ever other day the same verses are not repeated. For eg. today`s verses appeared two or three days before."
Version: 2.6.2
Shino Daniel
Shino Daniel ★★★★★
"Like this please add old testimonials too. I think this sound is brother George Philips. God bless you guys for this initiative. Praise the Lord 🙏 Edit: Thanks for the consideration really enjoying the scriptures. God bless you all Abandonely."
Version: 2.6.2
Shara Boby
Shara Boby ★★★★★
"This is a great app. I like this app so much the videos are superb in this please make more apps like this thank u for the app"
Version: 6.0.7
A Google user
A Google user ★★★★★
"I am waiting for old testment great job .keep it up .God bless you and your family 👪"
Version: 2.0.9
VOICE OF GOD
VOICE OF GOD ★★★★★
"It`s really a nice translation, I strongly recommend all the Bible student must have it. How can we get it in the apple store."
Version: 2.6.2
A Google user
A Google user ★★★★★
"good app.but i have 2 advices. 1.u should include old testament also 2.u should justify the worlds like sathyaveda pusthakam app.it will give overall a good look. God bless u"
Version: 2.0.3
Sylas retnaraj
Sylas retnaraj ★★★★★
"Very good i recommend this app for every God loving people,may God bless all. Amen. 🙏🙏🙏"
Version: 2.6.2
org.fcbh.mjsbib.malayalambible.biblica.mcv
Installs: 100,000+ (357,062 at 2023-05-18 13:43:20)
Version: 10.3.1
Category: Books & Reference
Pegi : Everyone
Publish Date : Mar 18, 2019
Update Date : 2023-05-10
Android Version : 4.4
Available on
Get it on Google Play
Other Apps from Global Bible Apps (FCBH)
Tarifit Bible
Tarifit Bible
★ 0.0 FREE
Read and listen to the Word of God in Tarifit on your Android devices!
Bororo Bible
Bororo Bible
★ 0.0 FREE
Read and listen to Word of God in Bororo on your Android devices!
Kambaata Bible
Kambaata Bible
★ 0.0 FREE
Read and listen to the Word of God in Kambaata on your Android devices!
VIDEO - Malayalam Bible (Biblica)
Screenshots
 - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot  - Android App Screenshot
Similar Apps
Gideon Bible App
Gideon Bible App
Gideon Bible App
★ 4.7 FREE 100,000+
The Gideons Intl
Find help. Find truth.
Sakachep Bible
Sakachep Bible
Sakachep Bible
★ 0.0 FREE 10,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Sakachep on your Android devices!
Murle Bible
Murle Bible
Murle Bible
★ 0.0 FREE 10,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Murle on your Android devices!
Sidama Bible
Sidama Bible
Sidama Bible
★ 0.0 FREE 10,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Sidama on your Android devices!
Dargin Bible
Dargin Bible
Dargin Bible
★ 0.0 FREE 1,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Dargin on your Android devices!
Komo Bible
Komo Bible
Komo Bible
★ 0.0 FREE 500+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Komo on your Android devices!
Библия на хантыйском (Khanty)
Библия на хантыйском (Khanty)
Библия на хантыйском (Khanty)
★ 0.0 FREE 1,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Khanty on your Android devices!
The Book of Jude in Apal
The Book of Jude in Apal
The Book of Jude in Apal
★ 0.0 FREE 1,000+
Global Bible Apps (FCBH)
Read and listen to the Word of God in Apal on your Android devices!
DESCRIPTION
Holy Bible, Malayalam Contemporary Version

(വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, സമകാലിക മലയാളവിവർത്തനം)

Malayalam Bible with Gospel Films and Audio Bible

Read, listen and meditate on the Word of God in Malayalam using our free Bible app. It is easy for you to download and use, at no cost to you.

Latest Feature Update - July 2021
► Added Old Testament Text

Features:
► Full Text Bible (OT+NT) with Synchorized Audio Bible (New Testament)
► Read the text and listen to the audio as each verse is highlighted when the audio plays.
► Embedded Gospel Films. (all 4 Gospels)
► Reading/Listening Plan which will help you to complete New Testament in 365 days.
► Renders Malayalam script well.
► Bookmark and highlight your favorite verses, add notes and search for words in your Bible.
► Verse of the Day & Daily Reminder - You can turn this function on or off and adjust the notification time in the app settings. You can also listen to the verse of the day, or create a Bible verse wallpaper by clicking on the notification.
► Bible Verse Wallpaper Creator - You can create beautiful wallpapers with your favorite Bible verses on attractive photo backgrounds and other options, then share them with others.
► Swipe to navigate chapters.
► Night Mode for reading when dark (good for your eyes.)
► Click and share Bible verses with your friends via Whatsapp, Facebook, E-mail, SMS etc.
► Designed to run on all versions of Android devices.
► No additional font installation required (renders complex scripts well.)
► New user interface with Navigation drawer menu.
► Adjustable font size and easy to use interface.

Compatibility: This App is optimized for Android 11.0 (R). However, it should run well on devices with versions 4.0 (Icecream Sandwich) and higher.

Copyright:

വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, സമകാലിക മലയാളവിവർത്തനം
പകർപ്പവകാശം © 1997, 2017, 2020 Biblica, Inc.®
വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, സമകാലിക മലയാളവിവർത്തനം, ഓഡിയോ എഡിഷന്
പകർപ്പവകാശം ℗ 2018 Biblica, Inc.
അനുമതിയോടുകൂടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പകർപ്പവകാശങ്ങളും ആഗോളവ്യാപകമായി സംരക്ഷിതമാണ്.

Holy Bible, Malayalam Contemporary Version
Copyright © 1997, 2017, 2020 by Biblica, Inc.
Holy Bible, Malayalam Contemporary Version, Audio Edition
Copyright ℗ 2018 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.

ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യാ-പസഫിക്, യൂറോപ്പ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, മധ്യപൂർവദേശങ്ങൾ, വടക്കെ അമേരിക്ക, ദക്ഷിണേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭാഷകളിലേക്കു പരിഭാഷചെയ്ത ബൈബിളും ബൈബിളിനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഇതരമാധ്യമങ്ങളും Biblica, The International Bible Society പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ ജീവിതങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഒരു സജീവബാന്ധവത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന് തദ്വാരാ ആ ജീവിതങ്ങൾ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനായി ബിബ്ലിക്ക യത്നിക്കുന്നു.

Biblica provides God`s Word to people through Bible translation & Bible publishing, and Bible engagment in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. Through it`s world wide reach, Biblica engages people with God`s Word so that their lives are transformed through a relationship with Jesus Christ.

Gospel Films Video Courtesy : LUMO Project.

Global Bible App developed & published by : https://www.FaithComesByHearing.com Faith Comes By Hearing.

Download Global Bible Apps in other languages from Google Play Store: (https://play.google.com/store/apps/dev?id=5967784964220500393), or FCBH Global Bible App APK Store: (https://apk.fcbh.org)

Read, Listen and Watch God`s Word in more than 1700 languages and download free Audio Bibles at Bible.is

Listen and Watch God`s Word Free: Bible.is YouTube: (https://www.youtube.com/c/BibleIsApp)

Bible.is, #Bibleis, #AudioBible, Faith Comes By Hearing, Bible App, Free audio Bible, Free video Bible, Render, Bible Brain, Oral Bible Translation, OBT
RECENT CHANGES
Added Old Testament Text.
Minor enhancements, feature updates and bug fixes.
DATA SAFETY AND SECURITY
This app has access to

Other
· prevent device from sleeping
· view network connections
· run at startup
· full network access

Photos/Media/Files
· modify or delete the contents of your USB storage
· read the contents of your USB storage

Storage
· modify or delete the contents of your USB storage
· read the contents of your USB storage

Security Practices

Data is encrypted in transit
· Your data is transferred over a secure connection
Data can’t be deleted
· The developer doesn’t provide a way for you to request that your data be deleted

Data this app may collect

App activity
App interactions (Optional) : Analytics

App info and performance
Crash logs (Optional) : Analytics
Diagnostics (Optional) : Analytics
Other app performance data (Optional) : Analytics

Device or other IDs
Device or other IDs (Optional) : Analytics

Free apps in the same category
Command List for Ok Google
Command List for Ok Google
Command List for Ok Google
★ 4.0 FREE 50,000+
Evansir
Sorted collection of voice command list for Ok Google. Just say Hey Google
Sky Tonight - Star Gazer Guide
Sky Tonight - Star Gazer Guide
Sky Tonight - Star Gazer Guide
★ 4.6 FREE 1,000,000+
Vito Technology
Explore Night Sky Map & Find Stars, Planets and Constellations on Live Sky View
Our Daily Bread
Our Daily Bread
Our Daily Bread
★ 4.0 FREE 1,000,000+
Our Daily Bread Ministries
The Our Daily Bread app is the mobile app of the daily devotional.
Sunk ships
Sunk ships
Sunk ships
★ 4.7 FREE 50,000+
Kirill Sidorov
Directory of sunk ships
General relativity
General relativity
General relativity
★ 4.6 FREE 50,000+
Kirill Sidorov
Directory of general relativity
Collins Dictionary Free
Collins Dictionary Free
Collins Dictionary Free
★ 4.3 FREE 100,000+
MobiSystems
A complete English dictionary with over 123,000 word and 200,000 definitions.
Paid apps in the same category
NLT Bible
NLT Bible
NLT Bible
★ 4.8 7.99$ 10,000+
Tecarta, Inc.
Beautiful and intuitive, the Tecarta Bible is the fastest Bible app available.
Physics - Calculators[PRO]
Physics - Calculators[PRO]
Physics - Calculators[PRO]
★ 4.3 1.99$ 5,000+
www.chernykh.tech
Enormous selection of terms, formulas and calculators that will help in studies
Learner`s Dictionary - English
Learner`s Dictionary - English
Learner`s Dictionary - English
★ 3.5 4.99$ 5,000+
Merriam-Webster Inc.
The best dictionary for English language learners, from Merriam-Webster.
Dr. Seuss`s Sleep Book
Dr. Seuss`s Sleep Book
Dr. Seuss`s Sleep Book
★ 4.6 3.99$ 10,000+
Oceanhouse Media, Inc.
One small yawn spreads from bedroom to bedroom...
Green Eggs and Ham - Dr. Seuss
Green Eggs and Ham - Dr. Seuss
Green Eggs and Ham - Dr. Seuss
★ 4.6 0.99$ 10,000+
Oceanhouse Media, Inc.
``Do you like green eggs and ham?``
I Just Forgot - Little Critter
I Just Forgot - Little Critter
I Just Forgot - Little Critter
★ 4.3 1.99$ 10,000+
Oceanhouse Media, Inc.
“I didn’t forget to use soap. I just don’t like soap.”
Popular Free Games
Subway Surfers
Subway Surfers
Subway Surfers
★ 4.6 FREE 1,000,000,000+
SYBO Games
Arcade Games
Help Jake, Tricky & Fresh escape from the grumpy Inspector and his dog!
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
★ 4.6 FREE 1,000,000,000+
King
Casual Games
Match 3 candies to blast sugar - Master the sweetest puzzle game to level up!
Free Fire
Free Fire
Free Fire
★ 4.1 FREE 1,000,000,000+
Garena International I
Action Games
10-minute Survival Shooter!
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom
★ 4.5 FREE 1,000,000,000+
Outfit7 Limited
Casual Games
It’s Talking Tom, the virtual pet cat who loves to chat.
Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
★ 4.6 FREE 500,000,000+
Fingersoft
Racing Games
Race uphill to win in this offline physics based driving game!
Temple Run 2
Temple Run 2
Temple Run 2
★ 4.5 FREE 500,000,000+
Imangi Studios
Action Games
The sequel to the smash hit phenomenon that took the world by storm!
Popular Free Applications
Google Drive
Google Drive
Google Drive
★ 4.4 FREE 5,000,000,000+
Google LLC
Productivity
Store, access, and share securely with Google Drive, part of Google Workspace.
Google Photos
Google Photos
Google Photos
★ 4.5 FREE 5,000,000,000+
Google LLC
Photography
The home for your memories. Relive, share, and organize your photos.
Gboard - the Google Keyboard
Gboard - the Google Keyboard
Gboard - the Google Keyboard
★ 4.5 FREE 5,000,000,000+
Google LLC
Tools
Fast and smart typing with Emojis, GIFs, and more
Google Meet
Google Meet
Google Meet
★ 4.5 FREE 5,000,000,000+
Google LLC
Communication
High quality video calling for Android & iOS phones, tablets, Google Nest & web.
Google Play Books & Audiobooks
Google Play Books & Audiobooks
Google Play Books & Audiobooks
★ 4.7 FREE 1,000,000,000+
Google LLC
Books & Reference
All the books you love. On the page or out loud. Anywhere you are.
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
★ 4.6 FREE 1,000,000,000+
Microsoft Corporation
Productivity
Access and share your photos, docs, and more from anywhere.